Portfolio FREESTYLE

FREESTYLE 2014
Spray paint on canvas 60 x 40cm